Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van A. Petersen H.O.D.N.SMULDERS ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN.

gevestigd en kantoorhoudende te 5161 CB Sprang-Capelle, gemeente Waalwijk aan de Dick Flemmingstraat 8, hierna te noemen: gebruiker.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker: De gebruiker van de algemene verkoopvoorwaarden Afnemer, opdrachtgever, koper: iedere wederpartij die met gebruiker een overeenkomst aangaat dan wel gebruiker om een offerte vraagt of aan wie gebruiker een offerte toezendt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en afnemer, opdrachtgever, koper waarop gebruiker deze voorwaarde van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Door onze afnemers, opdrachtgevers, koper gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij de afnemer, opdrachtgever, koper de algemene voorwaarden van gebruiker uitdrukkelijk verwerpt met de schriftelijke mededeling de eigen voorwaarden daarvoor in de plaats te stellen en gebruiker daarmede uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Artikel 3 – Aanbiedingen/Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Niettemin heeft gebruiker het recht om het aanbod binnen drie werkdagen, nadat het afnemer heeft bereikt te herroepen.
 2. Gebruiker kan niet aan de offerte worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen, dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens. Afnemer is verplicht gebruiker te informeren over feiten en omstandigheden die uitvoering kunnen beïnvloeden.
 4. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is weergegeven.
 5. Alle in de offerte vermelden werkzaamheden worden op basis van regie uitgevoerd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomsten en bevestiging

 1. Overeenkomsten binden gebruiker eerst na zijn schriftelijke bevestiging, dan wel nadat gebruiker tot levering, overeenkomstig geplaatste bestelling is overgegaan.
 2. Door gebruiker in zijn prospectie en andere drukwerk verstrekte gegevens zoals afbeeldingen, maten, gewichten, zijn niet bindend.

Artikel 5 – Levertijd

 1. De door gebruiker opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn geen fatale termijnen, maar zullen de uiteindelijke levertijd behoudens overmacht met niet meer dan vier weken overschrijden.
 2. De termijn van levering vangt eerst aan nadat gebruiker alle voor levering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen.
 3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd is gebruiker niet aansprakelijk voor gevolgschade hoe ook genaamd tegenover afnemer.

Artikel 6 – Ontbinding

 1. Indien afnemer aan een van zijn verplichtingen uit een met gebruiker gesloten overeenkomst niet, dan wel niet tijdig voldoet, heeft gebruiker het recht de betreffende overeenkomst dan wel alle met afnemer gesloten overeenkomsten te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd de rechten van gebruiker, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen;
 2. Gebruiker heeft het recht op gelijke wijze te handelen, indien afnemer surseance van betaling aanvraagt; afnemer in staat van faillissement wordt verklaard; afnemer (onderdelen daarvan) zijn onderneming geheel of gedeeltelijke overdraagt, liquideert of stillegt; op zaken van afnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd; (alleen voor consumententransacties) afnemer krachtens wetsbepaling onder bewind of curatele wordt gesteld.
 3. Onder voornoemde omstandigheden heeft gebruiker het recht de gehele dan wel een door gebruiker te bepalen gedeelte van de overeenkomst te ontbinden.
 4. Als gebruiker de ontbinding heeft ingeroepen, is de vordering van gebruiker, vermeerderd met rentes, rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

Artikel 7 – Gewijzigde omstandigheden

Indien gebruiker uit ingewonnen informatie dan wel anderszins heeft vernomen dat koper niet kredietwaardig is voor het bedrag van de onderhavige transactie, heeft gebruiker de keuze om de goederen uitsluitend onder rembours te leveren dan wel betaling vooraf te verlangen, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 – Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de prijzen van gebruiker in euro’s, exclusief BTW (voor transacties met consumenten inclusief BTW); af fabriek dan wel ter plaatse gemonteerd al naar

gelang in de offerte is omschreven; inclusief kosten van emballage en/of verpakking; inclusief kosten van transport.

 1. De door gebruiker afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostenprijsfactoren zoals die gelden op de datum van aanbieding.
 2. Indien een van de kostprijs bepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering, heeft gebruiker het recht de overeengekomen prijs

indien overeenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van

ter zake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 5% van de overeengekomen prijs af, dan heeft afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Gebruiker is in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.

Artikel 9 – Hoeveelheden/maten

 1. indien afnemer zijn bezwaar daartegen niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst aan gebruiker kenbaar maakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid ongeacht het geleverde, juist te zijn weergegeven.
 2. Gebruiker behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor niet-ingrijpende details ter zake van de door gebruiker te leveren zaken te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven gelden alle door de gebruiker opgegeven maten bij benadering. Indien de maten door de afnemer zijn verstrekt, draagt gebruiker hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Het door afnemer nadien wijzigen van opgegeven maten brengt met zich mee, dat de eventueel daarmee samenhangende kosten, afnemer in rekening zullen worden gebracht.

Artikel 10 – Wanneer moet koper extra kosten betalen

 1. Extra kosten worden door de koper in rekening gebracht in het navolgende geval: Op het moment dat de aflevering plaatsvindt is koper niet in de gelegenheid het zonwerend materiaal in ontvangst te nemen c.q. kan het door gebruiker niet worden gemonteerd. Indien verkoper om die reden een tweede keer moet langskomen worden transportkosten in rekening gebracht op basis van 0.70 per km vanaf onze vestigingsplaats.
 2. Indien koper gebruiker een tekening ter beschikking heeft gesteld aan de hand waarvan gebruiker een ophangconstructie voor het zonwerend materiaal heeft vervaardigd en bij montage blijkt dat die tekening de werkelijke situatie niet juist weergeeft, dan is gebruiker gerechtigd om alle extra kosten die gebruiker dan moet maken om het zonwerend materiaal toch gemonteerd te krijgen bij de koper in rekening te brengen. Koper kan verlangen dat gebruiker vooraf eerst een opgave van deze kosten doet.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Door gebruiker aan afnemer geleverde artikelen blijven gebruiker onvervreemdbaar eigendom tot het moment waarop deze, met inbegrip van rente en kosten aan gebruiker zijn betaald.
 2. Afnemer is niet bevoegd de artikelen op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden. Tenzij gebruiker daarvan op de hoogte is gebracht en daarmee heeft ingestemd. Komt afnemer deze verplichting niet na dan is de koopprijs terstond en in zijn geheel opeisbaar.
 3. Koper en verkoper zijn het erover eens dat het geleverd zonwerend materiaal, ook al is dit gemonteerd, niettemin een roerende zaak is gebleven, hetgeen tot gevolg heeft dat bij niet betaling verkoper gerechtigd is tot demontage.
 4. Afnemer verleent gebruiker reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar onze goederen zich bevinden teneinde onze eigendomsrechten uit te kunnen oefenen inclusief montage.

Artikel 12 – Reclames

 1. De afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig als mogelijk daarna- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

– of de juiste zaak is geleverd;

– of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

 1. Reclames dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan gebruiker kenbaar te worden gemaakt.
 2. Zichtbare gebreken of tekorten dienen door afnemer binnen 3 dagen schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld.
 3. Zichtbare tekorten/gebreken en/of schade die bij aflevering al worden geconstateerd dienen door afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument kenbaar te worden gemaakt.
 4. Het enkele feit dat gebruiker een reclame onderzoekt impliceert niet automatisch dat gebruiker enige aansprakelijkheid ter zake erkent.
 5. De reclametermijn op door gebruiker verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht onderliggende transacties met gebruiker correct weer te geven.
 6. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt afnemer geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd alsdan worden reclames niet meer door gebruiker in behandeling genomen.
 7. Gebruiker is van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en te onderzoeken indien afnemer niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen jegens gebruiker is nagekomen en ook niet in het geval dat derden alsdan niet op last van afnemer, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, enige wijziging of reparatie aan de door gebruiker geleverde goederen hebben aangebracht respectievelijk hebben verricht.

Artikel 13- betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen dienen betalingen te geschieden bij aflevering netto contant, bij gebreke waarvan gebruiker niet tot aflevering c.q. montage verplicht is.
 2. Indien geen contante betaling bij aflevering is overeengekomen dient betaling van onze facturen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst, tenzij een langere termijn is overeengekomen in de valuta waarin door gebruiker is gefactureerd.
 3. Indien gebruiker, 14 dagen nadat de betalingstermijn van de factuur is verstreken, het daarmee corresponderende factuurbedrag nog niet heeft ontvangen, is afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist. Alsdan zijn dan ook automatisch de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het tarief van de Nederlandse Orde Advocaten met een minimum van 250,–.
 4. Vanaf voornoemde verzuimtermijn loopt de vertragingsrente, over het openstaande factuurbedrag, zijnde 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente meer dan 12% jaar bedraagt, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.
 5. Het niet, niet-tijdig of niet-volledig voldoen door afnemer aan zijn verplichtingen tot betaling geeft gebruiker het recht nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat door afnemer wel aan deze verplichting is voldaan. Gebruiker heeft ook het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd gebruikers recht op schadevergoeding in verband met de latere, dan wel de niet-uitvoering van de overeenkomst.
 6. Door afnemer gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14 – Compensatie/verrekening

Gebruiker is gerechtigd tot compensatie van de in verband met de overeenkomst verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen welke gebruiker van afnemer te vorderen heeft of aan hem verschuldigd is.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in Wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is gebruikers verplichtingen na te komen, stakingen in gebruikers bedrijf daaronder begrepen.
 2. In het geval van overmacht van gebruiker wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand het gebruiker onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht is gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat gebruiker gehouden is aan opdrachtgever enige schade te vergoeden.
 3. Indien gebruiker door overmacht verhinderd is te leveren of op normale wijze te leveren, heeft gebruiker het recht de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren en betaling te vorderen van het eventueel reeds wel geleverde gedeelte, zonder gehoudenheid aan de zijde van gebruiker enige schadevergoeding aan afnemer te betalen.

Artikel 16 – Garantie

 1. Met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen garandeert gebruiker de deugdelijkheid van de door gebruiker geleverde artikelen mits al gebruikers instructies met betrekking tot het gebruik van deze artikelen strikt zijn gevolgd.
 2. De garantie vangt aan op de dag van aflevering c.q. montage van de gekochte artikelen. De garantieperiode verstrijkt 24 maanden daarna, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Gebruiker aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor gebreken waarvan afnemer aantoont dat deze voor of binnen de garantieperiode zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als een direct gevolg van verkeerde vervaardiging of verkeerde door gebruiker gekozen bewerking dan wel als gevolg van door gebruiker gebruikte ondeugdelijke materialen. Indien het gebrek het gevolg is van enige andere oorzaak is gebruiker niet aansprakelijk.
 4. Gebruiker garandeert de bruikbaarheid van gebruikers artikelen bij een (in de branche) normaal gebruik. Bij een abnormaal hoge gebruiksfrequentie vervalt derhalve de garantie. De garantie vervalt tevens indien de artikelen worden aangewend voor enig ander doel dan waarvoor deze gebruikelijk worden geleverd.
 5. Indien gebruiker aansprakelijk is uit hoofde van gebruikers garantie is deze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van de ondeugdelijke artikelen dan wel terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke artikelen gefactureerde bedrag. De vervanging van artikelen is beperkt tot herlevering exclusief vrachtkosten. In geval van vervanging wordt een nieuwe garantie voor de vervangende artikelen verstrekt onder bepalingen van dit artikel welke garantie aanvangt op de dag van aflevering van de vervangende goederen.
 6. Gebruiker is niet tot enige garantie gehouden:

– indien afnemer niet volledig dan wel niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of uit enige andere overeenkomst met gebruiker;

– indien afnemer de door gebruiker geleverde artikelen onvakkundig of onjuist of in strijd met het doel waarvoor de artikelen zijn bestemd verwerkt, bewerkt of gebruikt;

– indien in het geval dat gebruiker niet de producent zijn van de door gebruiker geleverde artikelen, afnemer een garantie heeft ontvangen van de fabrikant, hetzij rechtstreeks, hetzij via gebruiker en indien hij door die fabrikant onder die betreffende garantie schadeloos is gesteld.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot een herlevering van de betreffende zaak indien dit binnen de garantie voorwaarden valt.
 2. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor de wettelijke aansprakelijkheid die door de verzekering van gebruiker wordt gedekt.
 3. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan grove schuld of verwijtbaar handelen van gebruiker.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk indien de zaken niet geschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor koper deze van gebruiker heeft gekocht en koper gebruiker daarvan tevoren niet in kennis heeft gesteld.
 5. Stormschade is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij harde wind dient de zonwering ingeklapt c.q. ingedraaid c.q. opgeborgen te worden.

Artikel 18 – Elektrische bedienbare zonweringen

 1. Koper dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van spanning op alle door gebruiker aan te geven plaatsen en op een door gebruiker aan te geven wijze, welke zodanig geschikt moet zijn dat de door gebruiker te leveren en te monteren motoren, bedienings- en besturingsapparatuur eenvoudig is aan te sluiten.
 2. Indien in de hierboven onder a genoemde voorzieningen niet tijdig is voorzien, dan heeft gebruiker het recht de montage gereed te maken op het aansluiten op het elektriciteitsnet na. Indien gebruiker daarvoor terug moet komen is hij gerechtigd voorrijkosten en manuren in rekening te brengen, ook al waren deze kosten oorspronkelijk in de offerte begrepen.
 3. Koper dient zorg te dragen voor voldoende zware beveiliging (zekering) van de elektrische installatie. Bij de offerte zal het totaal gevraagde vermogen (echter indien dit meer dan drie zonweringen betreft) aan koper worden medegedeeld.

Artikel 19 – Kleur-en/of materiaalafwijkingen

In de koopovereenkomst wordt de kleur van het zonwerend materiaal omschreven, de uitvoering en zo mogelijk het dessin. Geringe kleurafwijkingen met de door gebruiker afgegeven stalen zijn mogelijk. Gebruiker behoudt zich het recht voor tussentijds de constructie van zijn zonweringen te wijzigen c.q. aan te passen, indien dat naar de dan bekende stand van zaken technisch gezien een verbetering betreft. Door invloed van zonlicht kan verkleuring van het zonwerend materiaal optreden.

Artikel 20 – Geschillenbeslechting

Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarbinnen gebruiker is gevestigd.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens-koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22 – Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tilburg. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.
 2. Aan afnemer is medegedeeld, dat deze voorwaarden ter inzage liggen bij gebruiker zelf en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg. Aan afnemer is tevens medegedeeld, dat de voorwaarden op verzoek zullen worden toegezonden.